နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ

ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် အစုရှယ်ယာများ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာ၌ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်မှစတင်ကာ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင်နိုင်ငံသားများပါဝင်လာခြင်းဖြင့် အလားအလာရှိသော ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အရင်းအနှီးရရှိရုံမျှမကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှရရှိလာသောအကျိုးအမြတ်များအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနိုင်ငံသားများပါဝင်ဝေမျှခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်သည် ကနဉီးထူထောင်ကာစ ဖြစ်သော်လည်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမည်မှာမလွဲမသွေဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းဝင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြသည့်ကုမ္ပဏီများစွာရှိပြီး နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက်မှစတင်ကာ ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များအတိုင်း နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေဖြင့် ရန်ကုန်စတော့ အိပ်ချိန်းတွင်အစုရှယ်ယာများ အလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။ အဆုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့် ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆောင်ရွက်ရန်အဆင့်များ

အဆင့် ၁

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ် ရန်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

အဆင့် ၂

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရမည်။ (မှတ်ချက်) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သည်မိမိမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်သက်သေပြရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှလျှော်ကန်သောစစ်ဆေးတာဝန်ခံမှု (DueDilignece)အားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ဈေးကွက်တွင် ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်/မျှတမှုရှိစေခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

အဆင့် ၃

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းဖြင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအားလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများဖွင့်ဟထုတ်ဖော်မှုသတင်းအချက်အလက် များကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်အရောင်းအဝယ်စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့အသိပေးခြင်း

အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြု၍ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်မလျော်ကန်သော ရောင်းဝယ်မှုများအားတားမြစ်ပါသည်။ယင်းအချက်များအပါအဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၄၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အောက်ပါပြုလုပ်မှုများကို တားမြစ် ထားပြီးကော်မရှင်သည်ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းနှင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာဈေးကွက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပါက ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၀ အရ ၁၀ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။

(ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ အရ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများ)
အများပြည်သူအကျိုးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအကာအကွယ်ပေးမှုကိုထိခိုက်စေသောပြုလုပ်မှုများမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည် –
(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်တွင် လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းဝင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းဝယ်မှု ပြုခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လှည့်စားမှု သို့မဟုတ် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ကြီးမားစွာဖြစ်စေသည့် လိမ်လည်ခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ မှားယွင်းသည့် ဖော်ပြချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထိန်ချန်ထားခြင်းပြုရာတွင် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်း ကောင်း ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အခြားသူများ ကို လှုံဆော်မှု သို့မဟုတ် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုပြုရန်အလို့ငှာ မမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြီးမားစွာသက်ရောက်မှုရှိစေသည့် မပြည့်စုံသော၊ အချိန်အခါမသင့်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေး ခြင်း၊
(ဂ) မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းအတွက် သို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ငွေချေးသက် သေခံ၏လက်မှတ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းပြုရန် အတွင်းသတင်းအချက် အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေး ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း မရှိသည့် အတွင်းသတင်းအချက် အလက်များကိုအခြေခံ၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊
(ဃ) မမှန်ကန်သော ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကို ဖန်တီး၍ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရန် အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်၍ သို့မဟုတ် အခြားသူများအား သွေးဆောင်ဖြား ယောင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှုနည်းလမ်းများ ကို အသုံးပြုခြင်း။